Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Sprankeling Beautycare (schoonheidssalon)

 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de schoonheidssalon en een klant waarop de schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Identiteit van de ondernemer

Handelend onder de naam: Sprankeling Beautycare

Vestigingsadres:

Driestedenweg 148

1661BL de Weere

E-mailadres:

Kvk-nummer: 71356177

Btw-identificatienummer: NL001386130B73

 1. Inspanningen schoonheidssalon

De schoonheidssalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De schoonheidssalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 1. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de schoonheidssalon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de schoonheidssalon 50% van de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Dit bedraagt het minimale uurtarief van een huidbehandeling. Kleine behandelingen als epileren en harsen worden gerekend als normale kostprijs. Annuleren van afspraken kan telefonisch of per whatsapp.
Bij een behandeling/intake met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de schoonheidssalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch de gehele behandelingsprijs berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomen kan de schoonheidssalon de afspraak annuleren en de gehele behandelingsprijs berekenen. Indien de klant geheel niet komt opdagen op de afspraak wordt het volledige bedrag van de geboekte behandeling in rekening gebracht. De schoonheidssalon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Voor beide situaties geldt een uitzondering voor urgente verhinderingen.

 1. Betaling

De schoonheidssalon vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar op de website en prijzen van de producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten via pintransactie te voldoen.

 1. Persoonsgegevens & privacy

De klant voorziet de schoonheidssalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De schoonheidssalon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 1. Geheimhouding

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 1. Aansprakelijkheid

De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.

 1. Beschadiging & diefstal

De schoonheidssalon heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de politie.

 1. Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, maar wel uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden aan Sprankeling Beautycare, Maaike Mooij – Kuster. De schoonheidssalon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de schoonheidssalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen.

 1. Behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidssalon het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 1. Recht

Op elke overeenkomst tussen de schoonheidssalon en de klant is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

In geval van voorkomend gevraagde rechtspraak verklaart Sprankeling Beautycare rechtbank arrondissement Alkmaar van toepassing.

Sprankeling Beautycare is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website plaatsen, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Sprankeling Beautycare. Sprankeling Beautycare kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers.

 1. Overige zaken
 • Behandelingen en verkoop vinden uitsluitend op afspraak plaats.
 • Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld